SPRAWOZDANIE  DOTYCZĄCE FREKWENCJI   

                          W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 155                                                                                                                                                  

                               I  SEMESTR  R.SZK. 2007/2008

 

Problem frekwencji jest nierozerwalnie związany  z  funkcją wychowawczą szkoły. Zadaniem szkoły jest zdiagnozowanie  tego  stanu rzeczy i zastosowanie środków zaradczych  w zależności od sytuacji. Zagadnienie frekwencji uczniów  jest bardzo istotne w procesie nauczania, ponieważ ma duży wpływ na tzw. karierę szkolną ucznia..

 Z powodu  dużej  absencji ucznia  narastają  jego trudności w nauce, które prowadzą do niepowodzeń szkolnych , a te  w skrajnym przypadku do braku promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który  opuszcza  dużo zajęć  doświadcza  niepowodzeń szkolnych , bywa także odrzucany przez zespół klasowy, może mieć poczucie wyizolowania i niską samoocenę. Taki stan pośrednio lub bezpośrednio bywa w przyszłości powodem zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego, braku minimum wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a to z kolei prowadzi do  szukania możliwości zaspokojenia potrzeby uznania, sukcesu, samorealizacji w nieformalnych grupach szkodliwych społecznie, często nawet  o znamionach przestępczych


Z przeprowadzonej  przeze mnie  analizy  frekwencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 155

w I semestrze  roku  szkolnego 2007/2008  wynika ,że  nie  budzi  ona  większych zastrzeżeń , a  wynosi : 92,15 % dla całej szkoły.

 

W poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

klasa

średnia frekwencja   w %

śr.opuszczeń

 

max liczba nieob.ucznia e tej klasie

Kl.0

 

 

 

1a

90.2

9,3 dnia

36 dni

1b

93,4

6,2 dnia

31 dni

1c

91,6

6,8 dnia

21 dni

2a

93,5

6 dni

24 dni

2b

93,2

5,6 dnia

21 dni

2c

89,5

9,4 dnia

25 dni

2d

92,4

7 dni

25 dni

3a

94,8

4,8 dnia

19 dni

3b

93,2

7,5 dnia

26 dni

3c

91,8

6 dni

26 dni

4a

90,7

45 godz.

146 i 128 godz.

4b

92,7

69 godz.

152 i 113 godz.

4c

94

32 godz.

90 i 88 godz.

5a

93,6

39 godz.

106 i 101 godz.

5b

93,3

41 godz.

114 i 106 godz

5c

89,9

51 godz.

134 i 130 godz.

6a

88,8

58 godz.

340 i,169 i 140 godz.

6b

92,5

44 godz.

132 i 86 godz.

 

 

Frekwencja w naucz.zintegrowanym wyniosła -92,37%  ,a w klasach starszych  -91,93%

Łączna liczba dni opuszczonych w nauczaniu zintegrowanym. wyniosła- 1559 

(pomnożona przez współczynnik 3,6 daje ok.5,6 tys godzin)

nieusprawiedliwionych dni - 3

Liczba godzin opuszczonych w klasach starszych wyn. - 9048 

Usprawiedliwiono -98,7 % godzin.

Godzin nieusprawiedliwionych - 115 ,co daje 1,3 % ogólnej liczby godzin opuszczonych.

 

Najlepszą frekwencję w klasach młodszych miały klasy :

3a (94,8%)

2a (93,5%)

1b (93,4%)

Najsłabsza frekwencja była w klasach :

2c (89.5%)

1a (90.2%)

3c (91,8%)

Średnia opuszczeń w nauczaniu zintegrowanym wyniosła  7 dni-przypadających  na każdego ucznia.

Średnia opuszczeń  grupie dzieci(17 ucz.) najczęściej opuszczających zajęcia - 25 dni.

Uczennica  z kl.1a opuściła maksymalną liczbę dni - 36 dni

 34 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki. (w klasach 1c i 2b po 8 uczniów).

 

Najlepszą frekwencję w klasach starszych osiągnęły klasy:

4c (94%)

5a (93,6%)

5b (93,3%)

Najsłabsza była w klasach:

6a (88,8%)

5c (89,9%)

4a (90,7%)

Średnia opuszczeń w klasach starszych wyniosła- 47 godz..

Ta sama średnia wśród grupy uczniów z największą absencją (20 ucz.)wyniosła -134 godz.

Uczennica kl.6a  opuściła  najwięcej  lekcji  -.340 godz.

9 uczniów klas starszych nie opuściło ani jednej lekcji.

 

 

Ogólna liczba  spóźnień w szkole  wyniosła - 409 :

186- w naucz. zintegrowanym  ,

 223- w  klasach  starszych ,

Najwięcej  spóźnień  odnotowano w kl. 1a -74  i kl. 6a -71

W  kl.3a i 3b nie odnotowano żadnych spóźnień.

 

 

W celu zbadania frekwencji  oraz  przyczyn  nieobecności  w szkole  przeprowadzono anonimową ankietę. W ankiecie wzięli udział  uczniowie i rodzice klas szóstych. Badaniami objęto 46 uczniów  27 rodziców (z  powodu bardzo małej frekwencji na zabraniu).

 Na pytanie :czy lubisz chodzić do szkoły i dlaczego ?

26 % uczniów  odpowiedziało zdecydowanie -TAK

20%  uczniów  odpowiedziało zdecydowanie -NIE

54% uczniów ma zdanie podzielone.

 

Ankietowani odpowiedzieli , że lubią chodzić do szkoły  z powodu:

- 50% ankietowanych- możliwości spotkania kolegów

-21,8% ankietowanych uważa ,ze zdobyta wiedza przyda im się w przyszłości

-17,3 % lubi szkołę ze względu na wybrane przedmioty

-9% wskazało na dobrych  nauczycieli

 

Natomiast wśród powodów „nielubienia” szkoły najczęściej padały argumenty:

-trzeba się uczyć -17%

-„źli nauczyciele” -15,2%

-sprawdziany i kartkówki-15%

-ponieważ dostają złe oceny-6,5%

-nudzi im się w szkole-4%

 

 

Zupełnie inaczej przedstawiały się wyniki ankiety wśród rodziców:

-63% uważa ,że ich dzieci lubią chodzić do szkoły

-26 5% twierdzi ,że zdecydowanie nie

-tylko 11 % ma zdanie podzielone.

 

37% rodziców twierdzi ,że ich dziecko lubi chodzić do szkoły ze względu na możliwość spotkania rówieśników

14,8 ze względu na zajęcia sportowe ,11% podaje miłą atmosferę 

a 7,5 % podaje jako powód chęć zdobycia wiedzy i ze względu na ulubionych nauczycieli.

 

Główną przyczyną „nielubienia” szkoły wg rodziców  jest  lenistwo dzieci -7,5 %

 

Kolejne pytanie dotyczyło przyczyn nieobecności uczniów  szkole .

Wyniki obrazuje poniższa tabelka

 

 

główne przyczyny nieobecności uczniów szkole

wg uczniów

wg rodziców

choroby

70%

67%

lęk przed niektórymi lekcjami

37%

14,8%

pozostawanie w domu do pomocy rodzicom

30,4%

7,5%

zapowiedziany sprawdzian

20%

-

zapowiedziane pytanie

17%

7,5%

lenistwo

15%

-

celowe unikanie niektórych lekcji

13%

-

 

 

Podsumowanie :

Powodem  nieobecności uczniów bywają często rodzice , którzy zaszczepiają dziecku niewłaściwe postawy wobec obowiązków szkolnych , nie okazują zainteresowania sytuacją szkolną syna lub córki .Świadczą o tym rozbieżności , zwłaszcza w punkcie dotyczącym  pozostawania w domu do pomocy rodzicom .

 Wśród przyczyn nieuzasadnionej absencji nie ma wagarów.

Nauczyciele systematycznie powinni analizować przyczyny nieobecności uczniów.

Systematyczne czuwanie nad wysoką frekwencją wymaga od nauczyciela  częstych  indywidualnych kontaktów z rodzicami. Frekwencja powinna być  także jednym z głównych tematów wywiadówek. Uczniowie i rodzice powinni być informowani  o konsekwencjach opuszczania lekcji .

Wychowawcy  powinni współdziałać z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy uczniom     ( nauka technik uczenia się ,zmiana stresu z lęku na bodziec), ponieważ  niepokojąca jest ilość  chorób. Uczniowie poza tradycyjną grypą zapadają na choroby bardziej związane ze stresem , często wymagają pomocy farmakologicznej i psychiatrycznej.

Wszyscy nauczyciele powinni prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny z użyciem różnych metod aktywizujących ucznia.

 Poprawienie poziomu  frekwencji wymaga współpracy wszystkich nauczycieli.

Powinni oni  skrupulatnie odnotowywać poszczególne nieobecności uczniów . .Bardzo ważna jest też pomoc rodziców, którzy bardziej niż dotychczas powinni interesować się uczęszczanie swoich dzieci na zajęcia.

Szkoła powinna wypracować metody motywowania uczniów do systematycznego uczęszczania  na zajęcia lekcyjne .Uczniowie ze 100% frekwencją powinni być nagradzani listem pochwalnym .Klasa z najlepszą frekwencją powinna być wyróżniona  i nagrodzona.

Można zorganizować ranking klas na najlepszą frekwencję.

 

 

 

                                                                 Sprawozdanie sporządziła

                                                               Małgorzata Dobrucka-Będkowska